1. Personas datu apstrādes pārzinis

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Packlett-Baltija”, Reģ. Nr. LV40003281185; Juridiskā adrese: Brīvības gatve 362-70, Rīga, LV-1006 (turpmāk tekstā – “ADIRADI.LV”), mājas lapa: www.adiradi.lv.

2. Personas datu apstrādātājs

2.1. ADIRADI.LV apstrādā Klientu personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. 

3. Piemērojamie tiesību akti

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis).

3.2. Fizisko personu datu aizsardzības likums.

4. Kas ir privātuma politika

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā ADIRADI.LV vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Klientu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klientu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientiem pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klientu personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.

4.2. Ja ADIRADI.LV atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas ADIRADI.LV mājaslapā www.adradi.lv, sadaļā – “Privātuma politika”.

5. Kādus personas datus apstrādā ADIRADI.LV:

5.1. ADIRADI.LV ir tiesīgs apstrādāt šādus personas datus šīs Politikas 7. punktā norādītājiem mērķiem:

5.1.1. vārds, uzvārds;

5.1.2. piegādes adrese;

5.1.3. telefona numurs;

5.1.4. e-pasta adrese;

5.1.5. bankas dati;

5.1.6. dati, kurus Klients pats paziņo adiradi.lv.

6. Kāds ir Klientu personas datu tiesiskais pamats

6.1. Klienta piekrišana – Klients kā personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot ADIRADI.LV apstrādāt personas datus noteiktajiem mērķiem. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus (skatīt ADIRADI.LV mājaslapas www.adiradi.lv sadaļu “Kontakti”). Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā piecu darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. ADIRADI.LV leģitīmas intereses – ievērojot ADIRADI.LV intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, ADIRADI.LV ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas norādītājiem mērķiem. 

6.3. Juridisko pienākumu izpilde – ADIRADI.LV ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

7. Kādiem mērķiem ADIRADI.LV apstrādās Klientu personas datus

7.1. ADIRADI.LV apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu;

7.2. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t. sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;

7.3. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta adiradi.lv klientu statistisko datu apstrāde;

7.4. apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu ADIRADI.LV iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piemēram, līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

8. Kā ADIRADI.LV iegūst Klienta personas datus

8.1. ADIRADI.LV iegūst Klientu personas datus, kad Klienti:

8.1.1. iegādājas ADIRADI.LV preci;

8.1.2. pierakstās jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai;

8.1.3. jautā ADIRADI.LV plašāku informāciju par pakalpojumu vai sazinās ar adiradi.lv saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu.

9. Kāds ir Klientu personas datu apstrādes laiks

9.1. ADIRADI.LV apstrādās Klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

9.1.1. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

9.1.2. cik tas ir nepieciešams ADIRADI.LV leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

9.1.3. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

10. Kā adiradi.lv aizsargā tās rīcībā esošos Klientu personas datus

10.1. ADIRADI.LV nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, ADIRADI.LV pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t. sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

10.2. ADIRADI.LV rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas ADIRADI.LV vārdā un uzdevumā apstrādā Klientu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši ADIRADI.LV deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

10.3. ADIRADI.LV neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no ADIRADI.LV, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.

10.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā ADIRADI.LV paziņos par to Klientam.

11. Kādas Klientiem ir tiesības

11.1. Labot visus ADIRADI.LV rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas, sūtot e-pastu uz info@adiradi.lv vai zvanot uz tālruni +371 20010737.

11.2. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti.

11.3. Vērsties ADIRADI.LV vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.